Loading...
varför du ska dejta en hästtjej dejtingapp för 17 åringar Hemdejtingapp för tjejer /dejtingapp träning dejtingapp flashback Om ossdejtingsidor otrogen /dejtingtips stockholm Våra stadgar
asiatiska dejtingsajter Våra stadgar första dejten hemma hos mig varför vill ingen dejta mig dejta utländska tjejer 2017-01-10T12:33:01+00:00

dejtingsajt för döva tjejer på dejtingsidor Islamic Relief Sverige startades år 1992 på initiativ av Islamiska Förbundet i Sverige för att i enlighet med islamisk värdegrund, arbeta med bistånd och utvecklingsprojekt runt om i världen.

§ 1. Status

dejtingsajt krogen Föreningens namn är Islamic Relief Sverige och dess säte är Stockholm. Föreningen bygger på en ideell grund för att bedriva internationellt bistånds- och utvecklingsarbete. Föreningen är en samarbetspartner till Islamic Relief Worldwide.

§ 2. Föreningens syfte

nätdejting medelålder Islamic Relief är en ideell förening som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaningen till fattigdomsbekämpning och lindring av alla människors lidande.

§ 3. Mål

dejta äldre man nätdejting otrogen Islamic Reliefs mål är att:

 • Med olika humanitära biståndsinsatser hindra akut mänskligt lidande världen över.
 • Med förebyggande arbete som utbildning, självförsörjning och infrastrukturprojekt bistå människor att utvecklas och få en rimlig levnadsbetingelse.
 • Skydda mäskligt liv och hälsa.
 • Tillhandahålla information i form av rapporter, reportage och forskning som berör humanitärt bistånds- samt utvecklingsarbete.
 • Värna specifikt om barns rättigheter och kvinnors rättigheter till utbildning, utveckling samt försörjning.
 • Motverka orättvisa globala strukturer.

§ 4. Huvudmän och medlemskap

dejtingsajter omdöme Mom. 1: Föreningens huvudman är Islamiska Förbundet i Sverige.

nätdejting hur gör man Mom. 2: Medlemskap kan erhållas av föreningar och organisationer som är verksamma i Sverige och ställer sig bakom Islamic Reliefs Stadgar, syfte och mål.

nätdejting bedrägeri Mom. 3: Nya medlemsorganisationer antas av årsmöte efter en skriftlig ansökan. Ansökan ska innehålla aktuella stadgar, senaste årsredovisning och årsmötesprotokoll

dejta en psykopat Mom. 4 Ansökan om medlemskap ska inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan årsmöte.

att dejta en psykopat Mom. 5: Årsmötet beslutar med enkel majoritet om anslutning av nya medlemsorganisationer efter förslag från styrelsen.

gratis thai date Mom. 6: Årsmötet äger rätt att med ¾ majoritet utesluta en medlemsorganisation som bryter mot stadgarna eller på annat sätt motverkar organisationens syfte och mål. Årsmötet äger ej rätt att utesluta föreningens huvudman Islamiska Förbundet i Sverige.

dejting högutbildade Mom. 7: Medlemsorganisationer erlägger en årlig medlemsavgift som bestäms av årsmötet.

§ 5. Stödmedlemmar

dejta högutbildade Ett stödmedlemskap kan erhållas av enskilda personer som ställer sig bakom föreningens stadgar och erlägger en årssavgift som bestäms av föreningens styrelse. Stödmedlemmar äger ej rösträtt på årsmötet.

§ 6 Motioner

nätdejting bluff Medlemsorganisationer har rätt att skicka motioner till årsmöte. Motionerna skall skickas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmöte för behandling. Motioner skall sedan tas upp på årsmöte för behandling

§ 7. Ombud

dejtingsajt body Huvudmannen har rätt att sända fem ombud till årsmötet. Resterande medlems-organisationer har rätt att sända tre ombud till årsmötet.

§ 8. Årsmötet

dejting sajtovi makedonija Mom. 1: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte ska hållas årligen innan juni månadsslut och kallelsen ska skickas minst 6 veckor innan mötet till alla medlemsorganisationen.

dejting sajtovi Mom. 2: Handlingar till årsmötet ska skickas senast två veckor före mötet.
Mom. 3: Årsmötet är beslutsmässig om minst hälften av ombuden är närvarande.

dejta 17 åring Mom. 4: Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Val av mötesfunktionärer.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomiskberättelse
 7. Revisionsberättelse.
 8. Frågan om ansvarsfrihet.
 9. Fastställande av verksamhets- och budgetramar
 10. Motioner och propositioner
 11. Medlemsavgift
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor samt en revisorssuppleant
 15. Val av minst 2 och max 4 personer till valberedning
 16. Övriga frågor

dejting för 17 åringar Mom. 5: Mandatperioden för de förtroendevalda är på tre år. Frågor om val behandlas endast under valår, om inte eventuella fyllnadsval behövs.

dejt 16 år Mom. 6: Ett extra årsmöte kan hållas om fler än hälften av föreningens medlemsorganisationer eller styrelsen begär detta. Kallelse till extra årsmöte skall skickas senast 2 veckor före mötet. På extra årsmöte kan endast de ärenden som angetts i kallelsen behandlas.

dejtingtips nätdejting Mom. 7: Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet om inget annat har angetts i stadgarna.

dejt råd Mom. 8: Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. Personal, stödmedlemmar, förtroendevalda samt kandidater till förtroendeposter har endast yttranderätt.

dejting råd Varje ombud har endast en röst vilket inte får överlämnas åt en annan person.

§ 9. Styrelsen

dejta en japan Mom. 1: Styrelsen består av minst sju ledamöter och högst nio inklusive ordförande samt två suppleanter

dejt cafe malmö Mom. 2: Vice ordförande, sekreterare, kassör utses vid konstituerande styrelsemöte.

viktoria dejtingsajt Mom. 3: Styrelseledamöter väljs av årsmötet.

dejtingsajter badoo Mom. 4: Styrelsen är beslutför, när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

dejtingsajter vilken är bäst Mom. 5: Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförande eller i dennes frånvaro vice ordförandens röst utslagsgivande.

dejtingsidor statistik Mom. 6: Styrelsen sammanträder minst 5 gånger årligen efter kallelse från ordförande, eller efter begäran av minst hälften av ledamöterna.

gratis dejt spel Mom. 7: Styrelsen ansvarar för att följa årsmötets beslut, leda föreningen, förvalta förenings tillgångar samt föra dess talan mellan årsmötena.

§ 10. Valberedning

dejt sajtovi Mom. 1Valberedning består av minst 2 och högst 4 ledamöter och väljs av årsmöte var tredje år.

bästa dejt sajterna Mom. 2Ledamöter i valberedningen bör ha erfarenhet av aktivt föreningsarbete i minst tre år.

dejt sajt Mom. 3Valberedningen ansvarar för att bereda valen till ordförande och resterande styrelseledamöter samt revisorer vid årsmöte.

§ 11. Revisorer

nätdejting edarling Mom. 1 Årsmöte väljer en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor samt revisorssuppleanter för en mandatperiod på tre år.

att dejta en engelsman Mom. 2 Revisorerna ansvarar för att granska styrelsens arbete, verksamhet och ekonomi.

§ 12. Tecknande av föreningens namn

dejta en engelsman Föreningens firma tecknas av fyra personer som styrelsen utser dock två i förening.

§ 13. Räkenskap och revision

dejta i london Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret, styrelsen utarbetar varje år, före 1:a maj, resultat och balansräkning för föreningen. Räkenskapen skall revideras av den på årsmötet valda revisorer.

§ 14. Stadgeändring och föreningens upplösning

nätdejting negativt Beslut om stadgarändring och föreningens upplösning skall omfattas av minst 3/4 av de avgivna rösterna. Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av årsmötet. Då föreningen upplösas, används dessa medel av föreningens huvudman för att främja föreningens ändamål.

amerikansk dejtingsida Dessa stadgar antogs den 6 juni 2010 och reviderades den 27 maj 2015.